PRIMARY YEARS PROGRAMME (IB PYP)

PRIMARY YEARS PROGRAMME (IB PYP)

İlk Yıllar Programı (PYP)

Primary Years Programme (IB PYP)

İlk Yıllar Programı

Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP) 3-12 yaş öğrencilerin, hızla değişen karmaşık dünyamızda bulunan zorluklara ve fırsatlara yanıt verebilmeleri ve yaşam boyu öğrenenler olmaları için akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan gelişmelerini amaçlamaktadır. Merkezinde sorumlu eylemlerin olduğu disiplinlerüstü, araştırma-sorgulama temelli ve öğrenci merkezli bir eğitim olan PYP, herkesin öğrenimi ve öğretimi etkilemek için bir sesi, tercihi ve sahipliği olduğunu vurgulamaktadır.

Eyüboğlu İlkokullarında PYP

2005 yılından bu yana IB PYP uygulamaya yetkilendirilen bir okul olarak Eyüboğlu, İlk Yıllar Programı’nı merak uyandıran, sorgulamaya teşvik eden ve araştırmaya olanak sağlayan bir öğrenme ortamı sunarak uygular ve öğrencilerini hayat boyu süren öğrenme yolculuğunda aktif olarak rol almaya hazırlar. Eyüboğlu İlkokullarında Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı ile entegre edilerek uygulanır.

Okulumuzda öğrenmelerinin sorumluluğunu taşıyan bağımsız öğrenciler göreceksiniz. Gerçek dünyaya ait sorularının cevabını ararlar ve gelişimlerine katkıda bulunacak becerileri ve kişisel değerleri geliştirirken, mevcut bilgilerine yenilerini eklemeye teşvik edilirler.

PYP öğrencileri, öğrenim yolculukları boyunca sorumluluk alıp, bilgi edinerek olumlu tutumlar geliştirmeyi hedeflerler. Öğrenciler kendilerini etkileyen kararların planlamasına katılır ve öğrenmenin bir parçası olarak inisiyatif alma ve eyleme geçme konusunda desteklendiklerini hisseder ve güven duyarlar. Öğrencilerin kendi öğrenmelerine dair kendi sesleri, seçimleri ve sahiplenmeleri vardır.

Programımız; işlenecek bilgi alanlarını belirlemekten ziyade, tüm derslerde hem öğrenci, hem de öğretmenlerin öğrencilerin merak ettiği konulara ilişkin aktif rol aldığı bir değerler bütünü yaratmaktadır. PYP’de öğrencilere, öğrenimin soru sormak, sorulara yanıt aramak ve böylelikle yeni ve daha karmaşık sorular sormak demek olduğu öğretilir. Öğretmenlerimiz, bu güdümlü sorgulama programı yoluyla öğrencilerimizle çalışırken, öğrencilere kendi öğrenimleri ile ilgili sorumluluklarını da anlamaları için yardım ederler. PYP’de öğrenimin yanında karakter gelişimi de önemli bir yere sahiptir. Program boyunca öğrenciler gelecekteki yaşamları için temel oluşturacak köklü profil ve davranışlar edineceklerdir. Program, üst düzey düşünme becerilerinin edinilmesinin üzerinde dururken ulusal müfredatın gerekliliklerini de kapsayacak şekilde özenle tasarlanmıştır.

Programın temel öğeleri

PYP, anlamak için araştırma, temel bilgi ve beceri edinimi, olumlu davranış gelişimi ve olumlu eylem fırsatları arasında denge kurmayı hedefler. PYP bu dengeye ulaşmak üzere müfredatın beş temel öğesini vurgular:

 • Kavramlar
 • Bilgi
 • Beceriler
 • Davranışlar
 • Eylem

Kavramlar: Öğrencilerin neyi anlamalarını istiyoruz?

Müfredatta yedi kavram mevcuttur. Bu kavramlar disiplinlerüstü ve derse özgü öğrenmede kavramsal yaklaşımın planlamasını kolaylaştırırlar. Öğrencilerin, yerel ve küresel önemdeki fırsatlar ve zorluklarla ilgili yaptığı araştırma-sorgulama için araç görevi görürler.

 • Biçim
 • İşlev
 • Nedensellik
 • Değişim
 • Bağlantı
 • Bakış açısı
 • Sorumluluk

Bilgi: Öğrencilerin neyi bilmelerini istiyoruz?

Sabit bir müfredat oluşturmaktansa PYP aşağıda ifade edilen nitelikte temalar yani bilgi alanları belirlemiştir. Bu alanlar:

 • Tüm öğrenciler ve tüm kültürler için önem arz eder.
 • Öğrencilere insanı anlamak için son derece önem taşıyan bilgileri araştırma fırsatını sunar.
 • Geleneksel eğitimi oluşturan bilgi alanlarını içerir ancak disiplinler üstü planlamayı ve öğretimi kolaylaştıracak şekilde sunarak bu alanların ötesine gider.
 • Öğrencilerin öğrenimleri boyunca tekrar ele alınır ve sonuç olarak anaokulundan liseye kadar bütünlük arz eden bir müfredat içeriği oluşur.

PYP’de bilginin düzenlendiği, uluslararası bilincin geliştirilmesini ve sergilenmesini destekleyen temalar aşağıdaki gibidir:

Kim Olduğumuz

Benliğin doğasına yönelik bir sorgulama; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık; aileler, arkadaşlar, topluluklar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri; haklar ve sorumluluklar; insan olmanın anlamı.

Bulunduğumuz Zaman ve Mekân

Mekân ve zaman içerisindeki yerimize yönelik bir sorgulama; kişisel geçmişler; evler ve yolculuklar; insanoğlunun buluşları, keşifleri ve göçleri; yerel ve küresel açılardan bireylerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişkiler ve ara bağlantılar.

Kendimizi İfade Etme Yollarımız

Fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri nasıl keşfedip ifade ettiğimize dair bir sorgulama; yaratıcılığımız hakkında dönüşümlü düşünme, yaratıcılığımızı arttırma ve zevk alma yollarımız; estetiği takdir edişimiz.

Dünyanın İşleyişi

Doğal dünyaya ve yasalarına dair bir sorgulama; doğal dünya (fiziksel ve biyolojik) ve insan toplumları arasındaki etkileşim; insanların bilimsel ilkeleri anlayışlarını kullanış şekilleri; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.

Kendimizi Düzenleme Biçimimiz

İnsan yapımı sistemler ve topluluklar arasındaki bağlantılara dair bir sorgulama; kurumların yapısı ve işlevi; toplumsal karar alma; ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerin insanoğlu ile çevre üzerindeki etkisi.

Gezegeni Paylaşma

Sınırlı kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklara dair bir sorgulama; topluluklar ve toplulukların içindeki ve aralarındaki ilişkiler; eşit fırsatlara erişim; barış ve çatışma çözümü.

ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI (BECERİLER)

Öğrenme yaklaşımları (ÖY), IB eğitiminin bütünleşik bir parçası ve öğrenen profili, bilgi, kavramsal anlayış ve araştırma-sorgulamanın tamamlayıcısı niteliğindedir. Birbiriyle bağlantılı olan beş kategorideki becerilerin amacı; her yaştaki öğrenciyi iyi soruları nasıl soracağını bilen, etkin hedefler belirleyen, hedeflerinin peşinden koşan ve bunları gerçekleştirmekte kararlı olan, öz düzenlemeli öğrenen bireyler hâline gelmeleri için desteklemektir. Bu beceriler aynı zamanda öğrencilerin öğrenmelerini etkin ve dinamik bir süreç olarak görmelerinde onları destekleyerek, öğrencilerin özne olma duygularını da güçlendirir.

Düşünme becerileri

 • Eleştirel düşünme becerileri
 • Yaratıcı düşünme becerileri
 • Transfer becerileri
 • Dönüşümlü düşünme/üst-bilişsel beceriler

Araştırma becerileri

 • Bilgi okur-yazarlığı becerileri
 • Medya okur-yazarlığı becerileri
 • Medya ve bilginin etik kullanımı

İletişim becerileri

 • Bilgi alışverişi becerileri
 • Okur-yazarlık becerileri
 • Bilişim becerileri

Sosyal beceriler

 • Kişilerle pozitif ilişkiler kurma ve işbirliği geliştirme
 • Sosyo-duygusal zekânın geliştirilmesi

Öz yönetim becerileri

 • Organizasyon becerileri
 • Zihin durumları (bilinçli farkındalık, azim, duygu yönetimi, öz-motivasyon)

EYLEM

Öğrencinin özne olmasının merkezinde yer alan eylem, İlk Yıllar Programı (PYP) öğrenme süreci ve programın tamamını kapsayan uluslararası bilinç kazanımıyla bütünleşiktir. Öğrenciler, bireysel ve toplu eyleme geçerek, uluslararası bilince sahip olmanın sorumluluklarını anlamaya ve ortak bir amaç için başkalarıyla çalışmanın yararlarını takdir etmeye başlarlar. Öğrenciler, bir fark yaratabilmek için seçebilecekleri somut eylemleri gördüklerinde, kendilerini yetkin, becerikli ve değişimin etkin özneleri olarak görürler. Öğrencilerin sorgulamalarına yanıt olarak eyleme geçmeleri, Orta Yıllar Programında (MYP) toplum hizmetinin temelini, Diploma Programında da (DP) yaratıcılık, eylem ve hizmetin (CAS) temelini oluşturur.

PYP Programını uygulamak için hangi kaynaklar kullanılır?

Okul fiziksel ve sanal öğrenimi geliştirmek için tüm ortamlardan istifade edilmesi gerektiğine inanır. Sorgulamayı teşvik etmek ve merakı geliştirmek için elverişli olan tüm olanakların kullanımını sağlayan esnek bir öğrenim ortamından yararlanılır. Okul, programı doğru şekilde uygulamak için destekleyici, zengin materyaller kullanır. Sorgulama ünitelerinde araştırma yöntemlerinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla okul kütüphanesi kullanılır. Kütüphane, sınıf içi okuma - yazma öğretiminin desteklenmesinde de önemli bir rol oynar.

PYP teknoloji öğrenimi ve öğretimi, öğrencileri öğrenme teknolojisi, teknolojiyi öğrenme ve teknoloji aracılığıyla öğrenme arasındaki karşılıklı etkileşime katar. Genelde bir araç ya da kaynak olarak görülen teknoloji, öğrenme olasılıklarını kolaylaştırır ve genişletir. Teknoloji; kurşun kalem, diz üstü bilgisayar, iPad, fotoğraf makinesi gibi araçların yanı sıra kitap, web sitesi, oyun, etkileşimli öykü gibi kaynakları da kapsar. Kavram olarak, kodlamayı, iletişimi, bilgiyi, tasarımı ve yeniliği bünyesinde barındırır. Öğrenmenin uzantısı olarak, sistemler ve bilişimsel düşünmeye ek olarak eleştirel, yaratıcı ve aktarım düşünmesinin gelişimini destekler. PYP’de teknoloji öğrenimi ve öğretimi en iyi, öğrencilerin amaçlı ve özgün bağlamlarda teknolojiyi uygulayabilecekleri disiplinlerüstü sorgulama programının kapsamında desteklenir, güçlendirilir ve genişletilir. Teknolojinin kusursuz bütünleşmesi, öğrencinin özne oluşunu arttırır; zamandan ve mekândan bağımsız olarak öğrenmelerine olanak sağlar. Bu nedenden dolayı, öğrenme topluluğunun bütün üyeleri, teknolojinin hem öğrenilmesinden hem öğretiminden, hem de entegrasyonundan sorumlu teknoloji öğretmenleri olarak görev yaparlar.

İlk Yıllar Programında Değerlendirme

İlk Yıllar Programı’nda ölçme değerlendirme, öğretmenlerle öğrencilerin işbirliği yaparak öğrenmeyi izlemelerini, belgelemelerini, ölçmelerini, raporlamalarını ve uyarlamalar yapmalarını içerir. IB, okulları hem süreç hem de sonuç değerlendirmesi nitelikleri taşıyan çok çeşitli ölçme değerlendirme stratejilerini kullanmaları yönünde teşvik eder. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanması gereken resmi sınavlar da PYP okullarının ölçme değerlendirme stratejilerinin içinde yer alır.

Eyüboğlundaki her ölçme değerlendirme; özgün, anlamlı, zengin, ilgi çekici ve kolay uygulanabilirdir ve öğrenciler bu değerlendirme sürecine dâhil olur. Öğrenciler etkin bir şekilde değerlendirmeye katıldıklarında ve yapıcı geri bildirimlere göre eyleme geçtiklerinde etkili, kendini yönetebilen öğrenenler olurlar. Bu onlara kendi gelişimleriyle ilgili dönüşümlü düşünmede, öğrenmelerine yönelik hedef koymada ve bu hedefleri gerçekleştirmek için neler yapmaları gerektiğine dair kararlar vermede yardımcı olur. Süreç değerlendirmesi günlük öğrenim ile iç içedir, öğrenimin bir sonraki aşamasını planlamak için öğretmene ve öğrenciye öğrencilerin neyi bildiklerini görmelerine yardımcı olur. Sonuç değerlendirmesi her ünitenin sonunda yer alır ve öğrenciye ne öğrendiklerini sunma şansı verir.

REFERANSLAR

From Principles into Practices, The Learner, Learning and Teaching, The Learning Community. IB (International Baccalaureate Organisation), IB,2018

IB Programları Sayfası