GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

Rüstem Eyüboğlu Eğitim Kurumları A.Ş. ve Eyüboğlu Eğitim Kurumları Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20’nci maddesine dayanarak hazırlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Hem Anayasamızın hem de 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amir hükümlerine göre herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.

Öncelikle, Rüstem Eyüboğlu Eğitim Kurumları A.Ş. ve Rüstem Eyüboğlu Eğitim Kurumları A.Ş.’nin sahibi olduğu Eyüboğlu Eğitim Kurumları olarak kişisel verilerin güvenliği konusunda azami hassasiyeti ve dikkati gösterdiğimizi bilmenizi isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre Kurumumuz “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir.

Bu kapsamda, anılan sorumluluğumuzun bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatımızla; değerli velilerimiz, öğrencilerimiz, mezunlarımız, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve Kurumumuzla ilişkisi olan tüm kişilere ait kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (KVKK) ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen esas ve usullere uygun olarak aşağıda belirtilen amaç ve kapsamlarla ve açıklanan şekillerde işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

1 - Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hakim Olan Genel İlkeler

Rüstem Eyüboğlu Eğitim Kurumları A.Ş. ve Eyüboğlu Eğitim Kurumları olarak, KVKK’nın 4. maddesi uyarınca, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki temel ilkelere uygun olarak işlem gerçekleştirilmektedir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

2 - İşlenen Kişisel Veriler

Kurumumuz tarafından 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında işlenen kişisel verileriniz, Kurumumuzla olan hukuki ilişkinize istinaden değişiklik gösterebilmekle birlikte; ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, doğum yeri, T.C. Kimlik numarası, meslek, medeni hal, iletişim bilgileri, araç plaka bilgisi, güvenlik kamerası kayıtlarından temin edilen görüntüleriniz, kurumumuzun internet sitesinden online olarak yapmış olduğunuz başvurular sırasında paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileriniz, IP adresiniz, Kurumumuzla akdetmiş veya akdedecek olduğunuz sözleşmeler gereği paylaşılan bilgileriniz ve sair mahiyetteki kişisel bilgilerinizi kapsamakta olup, söz konusu kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla bağlantılı ve sınırlı şekilde işlenebilmekte ve yine KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde gösterilen şartlar çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, kurumumuzun okulları, departman ve birimleri, mezunlar derneği, internet sitesi, sosyal medya uygulamaları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir. Yine aynı şekilde kurumumuzda düzenlenen çeşitli organizasyonlara katıldığınızda veya ziyaret amaçlı da olsa kurumumuzu veya okullarımızı ziyaret ettiğinizde de kişisel verilerinizin toplanması söz konusu olabilmektedir.

3 - Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından; kurumumuz ile öğrencilerimiz, öğrenci velilerimiz ve mezunlarımız arasındaki ilişki ve süreçlerin yönetimi, kurumumuz hizmet politikalarının ve faaliyetlerinin düzenli ve eksiksiz şekilde yürütülmesinin temini, toplanan bilgilerden elde edilecek istatistiki sonuçlar üzerinden inceleme ve değerlendirmeler yapmak suretiyle hizmet kalitemizin daha da artırılmasını sağlamak, öğrenci, veli ve mezunlarımızla iletişim ve irtibat halinde kalmak, kurumumuzca istihdam edilen personellere ve kurumumuza iş başvurusunda bulunan adaylara ilişkin insan kaynakları süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, mevzuat gereği yapılması gereken muhasebe işlemlerinde kullanılmak, muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, araştırmalar yapmak, kurumumuzla iletişimde bulunan kişilerin ticari ve hukuki güvenliklerinin temini, güncel bilgi teknolojileri sistemlerinin altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi, bilgi güvenliğinin temini, kurumumuzun hizmet politikalarının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi, mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şart ve amaçlar dahilinde işlenecektir.

4 - Kişisel Verilerin Aktarılması

Kurumumuz, kişisel verilerinizi, yine yukarıda 3. maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde ve KVKK’nın ilgili düzenlemeleri doğrultusunda, bilgi güvenliğinin sağlanması noktasında ilgili tedbirleri de alarak, diğer Eyüboğlu şirketleri olan EYB Holding A.Ş., Ebitek İletişim ve Teknoloji A.Ş., Ebitaş İnşaat A.Ş., EYB Invest A.Ş.’ye ve/veya Burçak-Rüstem Eyüboğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı’na ve/veya ilgili mevzuat düzenlemeleri dahilinde kalmak kaydıyla yurt içinde bulunan diğer kişi, kurum veya kuruluşlara, iş ortaklarımıza, Kurumumuza hizmet veren veya Kurumumuzun hizmet verdiği diğer gerçek veya tüzel üçüncü kişilere, kanunen yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara, taraflar arasındaki ilişkinin ve aktarılacak bilginin niteliği de dikkate alınarak gerekli olduğu ölçüde aktarabilecektir.

5 - Kişisel Verilerin, Uzaktan Eğitim Hizmetleri ve/veya Online (Uzaktan) Sınav, Görüşme veya Mülakat Uygulamaları Kapsamında Yurtdışına Aktarılması

Kurumumuz, zorunlu hallerde veya ihtiyaç durumunda, Google Meet, Google Classroom, Google Forms, Adobe Connect vb. programlar/uygulamalar üzerinden yayın yoluyla uzaktan eğitim hizmeti verebilmekte ve/veya online (uzaktan) sınav, görüşme veya mülakat uygulamaları yapabilmektedir. Bu durumda, sizin ve/veya velisi bulunduğunuz öğrencinin ve/veya uygulamaya katılan ilgililerin yukarıda 2. maddede belirtilen kişisel verileri ve ses ve/veya görüntü gibi özel nitelikli kişisel verileri, Kurumumuz tarafından işlenebilmekte ve ayrıca yukarıda belirtilen Google Meet, Google Classroom, Google Forms, Adobe Connect vb. uzaktan erişim programları/uygulamaları üzerinden -anılan programların yurtdışı kaynaklı olmaları sebebiyle- zorunlu olarak ve gerektiği ölçüde yurtdışına aktarılabilmektedir. Bu süreçte Kurumumuz tarafından KVKK’nın 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde hareket edilmekte ve Kurumumuzca alınabilecek tedbirler ve güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Bu kapsamda, Kurumumuz tarafından yerine getirilecek uzaktan eğitim ve/veya canlı yayın/ders anlatımları ve/veya online (uzaktan) sınav, görüşme veya mülakat uygulamaları sürecinde kullanılacak Google Meet, Google Classroom, Google Forms, Adobe Connect vb. uygulamalar ile edinilecek her türlü ses, görüntü, video vb. kayıtların, gerek ders anlatımı veya sınav, görüşme veya mülakat uygulaması yapan öğretmenlerimiz/çalışanlarımız ve gerekse de ilgili öğrencilerimiz veya uygulamaya katılan ilgililer açısından “kişisel veri” niteliğinde olduğunu ve söz konusu verilerden sadece ders anlatımı ve/veya online (uzaktan) sınav, görüşme veya mülakat uygulaması süresince ve bu kapsamla sınırlı olarak yararlanılması gerektiğini bilgilerinize sunarız. Söz konusu uygulamalarla ders anlatımları ve/veya online (uzaktan) sınav, görüşme veya mülakat uygulamaları sırasında öğretmen ve öğrencilerimizin ve/veya uygulamaya katılan ilgililerin ses ve görüntülerinin anlık olarak birbirlerine iletimi sağlanmakta olup, bu çerçevede, ilgili öğretmen ve öğrencilerimiz ve/veya uygulamaya katılan ilgililer açısından “kişisel veri” niteliğinde olan bu ses, görüntü ve ders anlatımlarının ve/veya online (uzaktan) sınav, görüşme veya mülakat uygulamalarının KVKK kapsamında ve ayrıca fikri mülkiyet hakları bakımından korunması gerektiği ve bu sebeple tarafınızca söz konusu ses, görüntü ve ders anlatımlarının ve/veya online (uzaktan) sınav, görüşme veya mülakat uygulamalarının hiçbir surette ve hiçbir yolla kayıt altına alınmaması, hiçbir şekilde ve hiçbir mecrada paylaşılmaması ve üçüncü kişilerin erişimine uygun hale getirilmemesi gerektiği, yine bu kapsamda söz konusu kişisel verilerin ve ayrıca Kurumumuza ait fikri mülkiyet haklarının korunması noktasında tarafınızca da gereken dikkat ve özenin gösterilmesinin gerekeceği, aksine tutum ve davranışların kişisel veri güvenliğinin ve/veya fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelebileceği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yukarıda belirtilen sair hususlara ilişkin mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde ciddi yaptırımlara sebebiyet verebileceği hususlarını da işbu Aydınlatma Metni ile dikkat ve bilgilerinize sunarız.

6 - Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereği, kişisel veri sahibi sıfatıyla Kurumumuza başvurarak, aşağıda sıralanan haklarınızı kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen şahıslar;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıdaki e ve f fıkraları uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak amacıyla, talebinizi yazılı olarak veya KVKK’da belirtilen yollarla ve/veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin yer aldığı ıslak imzalı dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir veya aşağıda yer alan kurum adresimize iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirsiniz. Aynı şekilde, kanunen geçerli şekilde imzalanmış e-posta yolu ile de kurumumuza başvuruda bulunabilirsiniz. Talebin niteliğine göre başvurunuz en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

7 - Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve Güvenliği

Kişisel verilerinizin, KVKK m. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kurumumuz, KVKK’nın 12. maddesi gereği Veri Sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, yine hukuka aykırı olarak kişisel verilere erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin uygun şekilde muhafazasını sağlamak için güvenlik kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirleri almış olup verilerin güvenliği için antivirüs ve güvenlik duvarı yazılım ve donanımları kullanmaktadır.

Veri Sorumlusu : Rüstem Eyüboğlu Eğitim Kurumları A.Ş.
Mersis No : 0735089869100001
Web Sitesi : www.eyuboglu.k12.tr
E-Posta Adresi : kvkk@eyuboglu.k12.tr
İletişim Adresi : Esenevler Mah. Dr. Rüstem Eyüboğlu Sokak, No:8, Ümraniye, İstanbul
Telefon : 0 216 522 12 12