İDARİ BİRİMLER

İDARİ BİRİMLER

Bilgi Teknolojileri Departmanının amacı, Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının stratejik hedefleri ve planları doğrultusunda, sunulan eğitim kalitesini desteklemek adına; kurumun bilgi teknolojileri standartlarını belirlemek, sistemlerin kurulması ve bu bilgi sistemlerinin okul toplumu tarafından verimli olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Bilgi Teknoloji Departmanı aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir:

 • Eğitsel faaliyetler için gerekli donanımların, hizmetlerin ve yazılımların sağlanması,
 • İdari süreçlerin teknolojik donanımlarla ve yazılımlarla desteklenerek verimliliğin arttırılması,
 • Kurumun ihtiyaçlarına göre yazılımların üretilmesi, kullanılmasının sağlanması ve güncellenmesi,
 • Donanım ve yazılım problemlerinin çözülmesi, kriz durumlarının yönetilmesi,
 • Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için çalışmaların yürütülmesi, teknik altyapının oluşturulması, gerekli durumlarda güncellenmesi ve 7/24 güvenliğinin sağlanması,
 • Verilerin güvenliğinin sağlanması, arşivlenmesi, gerekli raporların oluşturulması,
 • En yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olarak sistemlerin güncel tutulmasının sağlanması, teknolojik araştırmaların yapılması,
 • Eğitimsel ve idari faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi ve çözümlerin oluşturulması,
 • Okul toplumunun kesintisiz ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi, aksaksız iletişimin sağlanması,
 • İş sürekliliğinin ve devamlılığının sağlanması.

Bilgi Teknolojileri destek, soru ve talepleriniz için iletişim adresimiz: ccenter@eyuboglu.k12.tr

Eyüboğlu Eğitim Kurumları İç Hizmetleri Departmanı, tüm okullarımızın genel temizlik, bakım ve onarım işlemlerini üstlenerek, eğitim faaliyetlerimizin sorunsuz bir şekilde sürmesini sağlar. Bu çerçevede;

 • Açık ve kapalı eğitim ortamlarının günlük temizlik işlemlerini gerçekleştirir,
 • Sınıflar, koridorlar, toplantı odaları ve diğer mekanlarda hijyen standartlarını korur,
 • Teknik, elektrik, elektronik tamir bakım işlemlerini etkin bir şekilde gerçekleştirir,
 • Boya badana işlemleri ve mobilya bakımı gibi görevleri üstlenir,
 • Malzemelerin temini ve onarımı konusunda hızlı ve etkili çözümler sunar,
 • Kurum içindeki teknik sorunlara müdahale ederek çözümler üretir,
 • Bina, lojman ve tesislerdeki tesisatın kontrolünü ve bakımını sağlar,
 • Kurum içinde kullanılan eşyaların haftalık, aylık ve yıllık kontrollerini yapar,
 • Kurum genelinde atık yönetimi konusunu idare eder, geri dönüşüm süreçlerini yönetir ve çevre dostu uygulamaları teşvik eder.

İnsan kaynakları yönetimi, kurumun yönetiminde stratejik bir role sahiptir. İnsan kaynakları yönetiminin ana hedefi, kurumun amaçları doğrultusunda kurum çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayarak verimin artmasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için İnsan Kaynakları Departmanı aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir:

 • Organizasyon yapısına yönelik insan kaynağını planlamak ve çalışmaları yürütmek,
 • Kurum kültürüne uygun ve kuruma rekabet avantajı sağlayacak doğru adayların seçim ve işe alma sürecini etkin şekilde yürütmek,
 • Çalışanların mesleki performansını artırmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek üzere eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak,
 • Kurum çalışanlarının performans değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurum hedefleri doğrultusunda çalışanların performansını yükseltecek faaliyetleri yönetmek,
 • Performans değerlendirme çalışmaları sonucunda kariyer planlamalarını hazırlamak,
 • Hedeflenen kurum kültürünü ve buna uygun fiziksel ve sosyal çalışma ortamını sağlayarak iş tatminini yükseltmek,
 • İhtiyaçlar doğrultusunda insan kaynakları yönetimi sistemlerine uygun bilgi sistemlerini araştırmak, belirlemek, değerlendirmek ve kullanmak,
 • Kurum çalışanlarının özlük işlemlerini yürütmek,
 • Kurum çalışanlarının maaş, vergi, sigorta ve diğer ödemelerini hesaplanmak ve düzenlemek.

İnsan Kaynakları Departmanı ile iletişim adresimiz: ik@eyuboglu.k12.tr

İş başvurusu için tıklayınız.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları tüm kampüslerinde ve kuruma bağlı diğer kuruluşların gündüz ve gece güvenliğinin sağlanması için, İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün özel izni ve 5188 sayılı yasa gereğince “Özel Güvenlik Birimi” oluşturulmuştur. Bu birimde yer alan çalışanlar yasa gereği, gerekli eğitimleri alarak “Özel Güvenlik Görevlisi” olma yetkisine sahiptirler. Güvenlik Departmanı aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir:

 • Öğrencilerin okul içinde ve çevresinde güvende olmalarının sağlanması,
 • Öğrencilerin günlük faaliyetlerinin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için gereken önlemlerin alınması,
 • Öğretmenlerin ve diğer okul personelinin güvenliğinin sağlanması,
 • Kurum binalarında, açık ve kapalı eğitim ortamlarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,
 • Giriş- çıkış kontrolünün sağlanması,
 • Kampüslerimiz ve çevresinde güvenlik kameraları gibi teknolojik araçların kullanılarak 24 saat gözetimin sağlanması.
 • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamında özel güvenlik hizmeti sunulan okullarımızda, gerçekleşmesi muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve önlenmesine yönelik tedbirlerin zamanında alınmasını ve bu çalışmaların organizasyon geneline yayılarak, tüm çalışanlarımızda farkındalık yaratmasını sağlayacak farkındalık Programlarına yönelik eğitimler verilmesi.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Kurumsal İletişim Departmanı; kurumun stratejik marka yönetimi ve iletişimi hedefleri doğrultusunda, kurum itibarına ve marka değerine yönelik iletişim ve reklam projeleri gerçekleştirir. Bu süreçte, kurumun sosyal paydaşlarına yönelik iletişim ve reklam hedeflerine ulaşabilmek için bölümler ve birimler arasında bilgi akışını, motivasyonu, organizasyonu yürütecek stratejik iletişim faaliyetlerini kurumsal ve stratejik planlama departmanı ile birlikte planlar ve hayata geçirir.

Kurumsal iletişimin temel hedefi, sosyal paydaşlarla ilişkileri ve kurumun itibarını yönetmektir. Kurumun itibarını etkileyen her türlü faaliyet ve çalışma, Kurumsal İletişim Departmanının görevleri arasında yer alır. Bu çerçevede Kurumsal İletişim Departmanı aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir:

 • Kurumun tüm hedef kitlelerine yönelik (öğrenci, veli, çalışanlar, işbirliği yapılan kişi/kurum ve kuruluşlar, mezunlar) iletişim faaliyetlerini yürütmek,
 • Kurumu tanıtan tüm basılı ve dijital materyallerin dergi, kitap, katalog, broşür, afiş, banner, davetiye vb. içeriklerini, tasarım ve basım süreçlerini reklam ajansı ile koordineli olarak gerçekleştirmek,
 • Kurum etkinliklerini, çalışmalarını ve başarılarını içeren ve kurum hakkında bilgi veren basın bültenlerini medya iletişim ajansı ile birlikte hazırlamak,
 • Basın bültenlerinin ilgili basın kuruluşları ile paylaşılmasını ve medyada etkin biçimde yer almasını sağlamak,
 • Kurumun reklam kampanyalarını projelendirerek medya planlamalarını ve bütçe çalışmalarını yapmak,
 • Tanıtım amaçlı seminerler/toplantılar, açılışlar, akademik etkinlikler düzenlemek,
 • Çalışanların motivasyonunu yükseltmeye yönelik olan etkinlikleri ise İnsan Kaynakları Departmanı ile birlikte düzenlemek,
 • Web sitesi ve intranet içeriğini oluşturmak, takip etmek ve geliştirmek,
 • Haber niteliğindeki tüm bilgilerin kurumun web sitesinde yayınlanmasını sağlamak.

Kurumsal İletişim Departmanı ile iletişim adresimiz: kurumsal.iletisim@eyuboglu.k12.tr

Kurumsal ve Stratejik Planlama Departmanı’nın amacı, kurumun bir bütün olarak orta ve uzun vadeli hedeflerini stratejik ve operasyonel açıdan belirlemektir. Bu çerçevede, kurumsal ve stratejik planlama sürecini yönetmek ve yönlendirmek için gereken çerçevenin yönetim kurulu ile birlikte kurulmasını ve sürdürülmesini sağlar.

Departman, bu çerçevede belirlenen her bir stratejik ve de operasyonel hedefin kurum içinde ilgili KPI’lara (hedef gerçekleşme ölçme kriterlerine) dönüştürülmesinden ve takibinden sorumludur. Aynı zamanda bu hedeflerden kaynaklı oluşabilecek projelerin kurumun diğer ilgili birimleri ile eşgüdüm içerisinde yönetilmesinden, uygulanmasından ve de sonuçlanmasından sorumludur. Belirli dönemlerde, genellikle her çeyrek dönem sonunda, ilgili hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını yönetim kurulu ve ilgili birimle yapılan toplantılarda değerlendirir; gerektiğinde ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri yapar.

Departmanın temel sorumlulukları arasında şunlar yer alır:

 • Kurumsal ve stratejik planlama bağlamında kurumun sürecini yönetmek ve gerekli olması durumunda bu süreci iyileştirmek üzere değiştirmek,
 • Kurumun stratejik hedeflerinin, tüm kurumda, gizlilik kuralları çerçevesinde bilinmesini sağlamak ve her bir departmanın/bölümün ilgili hedefler doğrultusunda operasyonel olarak işlevini sürdürmesini sağlamak ve takip etmek,
 • Stratejik hedefler doğrultusunda belirlenen projeler için yıllık proje listesi ve aksiyon planı hazırlamak
 • Yıllık Planda yer alan projeler için ekipler kurmak, bu ekipleri yönlendirmek, koordine etmek ve de her çeyrek sonunda projelerin hedeflerine göre nerede yer aldıklarını kontrol etmek ve de hedeflerin gerçekleşmesi ile ilgili sıkıntılar olduğunda tavsiyelerde bulunmak ve de gerektiğinde inisiyatif almak,
 • Projelerin kurumun çıkarlarına ve önceliklerine uygun şekilde ve önceden belirlenen çalışma takvimine göre ilerlemesini sağlamak için proje ekiplerini denetlemek,
 • Projelerin etkili yürümesi ve başarıya ulaşması için yapılması/tedarik edilmesi gereken unsurları zamanında üst yönetime bildirmek,
 • Planlama ve bütçe süreçlerinin entegrasyonunu sağlamak,
 • Mali işler departmanıyla iş birliği içinde stratejik girişim bütçelerinin hazırlanmasına katkı sağlamak,
 • Organizasyon verimliliği ve etkinliği konusunda yapılabilecek iyileştirmeleri önermek,
 • İş süreç haritalarını çıkartmak ve de organizasyonun verimliliği için gerekli iyileştirmeleri yapmak,
 • Hedeflenen pazarlar hakkında araştırmalar yürütmek,
 • Sektör trendlerini izlemek ve analiz etmek,
 • Büyüme girişimleri ve potansiyel yatırımlar için gerekli iş planlarıyla hazırlıkların yapılmasında aktif rol almak,
 • Tehditleri ve fırsatları belirlemek için araştırmalar yürütmek,
 • Rakip stratejilerini takip etmek ve finansal analizler gerçekleştirmek,
 • İş büyüme hedeflerini desteklemek için takım anlaşmaları veya stratejik ortaklıkların kurulması ve geliştirilmesi süreçlerine destek vermek,
 • Stratejik Planlama/Değişim Yönetimi toplantılarını yönetmek,
 • Düzenli olarak üst yönetime rapor vermek ve yıl sonunda detaylı bir bölüm raporu ile yıllık icraatı özetlemek,
 • Kurum içerisinde, stratejik/kurumsal gelişime katkıda bulunmak isteyenler için her zaman açık bir kanal olmak

Kurumsal ve Stratejik Planlama Departmanı’nın temel önceliği, kurumsal ve stratejik gelişimin sağlanması ve kurumun kayıplarının önlenmesi için oluşturulması gereken altyapının, sistemlerin, iş akışı prosedürlerinin ve ilkelerin oluşturulması ve işler hale getirilmesidir.

Muhasebe Departmanı, okulun mali işlerini yürütmekten, vergisel sorumluluk ve yükümlülüklerin ilgili mevzuatlar çerçevesinde yerine getirilmesinden sorumlu bir birimdir. Bu departman, muhasebe uzmanlarından oluşan bir ekibe sahiptir. Bu çerçevede aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir:

 • Muhasebe ve finansal sistemlerin uygulanması, kullanılması ve izlenmesi süreci,
 • Muhasebe standartları çerçevesinde gelir ve gider kayıtları süreci,
 • Vergisel sorumluluk ve yükümlülükler süreci,
 • Öğrenci kayıt ve yenileme sürecinde sözleşme, tahsilat, iade vb. işlemler süreci,
 • Öğrenci fatura, cari, vergisel işlemler süreci,
 • Kurum ihtiyaçları, tedarik ve satın alma süreci.

Muhasebe Departmanı bilgi, soru ve talepleriniz için iletişim adresimiz: muhasebe@eyuboglu.k12.tr