DIPLOMA PROGRAMME (IB DP)

DIPLOMA PROGRAMME (IB DP)

Diploma Programı (DP)

International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP)

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB DP)

Yarının Liderlerini Akademik Mükemmeliyet ile Güçlendirmek

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (International Baccalaureate Diploma Programme-IBDP) 16 ila 19 yaşları arasındaki öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlamaktadır. Tüm IB programlarında olduğu gibi öğrencilerin “Sorgulayan, Bilgili, Düşünen, İletişim kuran, İlkeli, Açık fikirli, Duyarlı, Risk alan, Dengeli, Dönüşümlü Düşünen” bireyler olmalarını hedefleyen bu program öğrencilerin yüksek kalitede bir eğitim almalarının yanı sıra onların entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğini de sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Son derece prestijli bir program olan IBDP 11. Sınıfta başlar, öğrenciler 12. Sınıfta harici IB denetçileri tarafından değerlendirilen sınavlara girer ve başarılı olan öğrenciler uluslararası geçerliliği olan diplomayı almaya hak kazanır. Bu diploma dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından da kabul görmektedir.

Sayılarla IB Diploma Programı

 • Dünyada IB diploma programı 145 ülkede, 3020 okulda uygulanmaktadır.
 • IB diplomasını tanıyan üniversite sayısı: 1925
 • Program 1.200.000’den fazla mezun vermiştir.
 • Her sene sınavlara giren öğrenci sayısı: 200.000
 • Türkiye’den sınava giren öğrenci sayısı 650 civarındadır.
 • 210 farklı milliyetten öğrenci sınava girmektedir.

Bir Okulda IB DP Uygulanması İçin Ne Gereklidir?

IB DP Programının uygulanabilmesi için okulların IB tarafından belirlenen koşulları yerine getirmiş ve IB tarafından yetkilendirilmiş olması gerekir. Koşullar tüm okullar için aynıdır ve okulların programı başarılı şekilde uygulamaya hazır olduklarından emin olunması için tasarlanmıştır. Tüm IB Dünya Okullarının, aynı program standartları ve uygulamalarını kullanarak sürekli bir inceleme ve gelişim sürecine katılmaları gerekir. IB Diploma Programı, Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da resmen tanınmıştır.

IB Diploma Programı’nda Yer Alan Ders Grupları ve Hedefleri

IB Diploma Programı öğrencilere 6 farklı ders grubundan ders seçme olanağı verir. Bu ders grupları anadil, yabancı dil, bireyler ve toplumlar, fen, matematik ve sanattır. Öğrenciler her bir gruptan ders almakla yükümlüdür. Bu dersler ileri seviye ve standart seviye olarak tanımlanmakta, her öğrencinin 3 ileri seviye, 3 standart seviye ders alması gerekmektedir. Üniversite hedefleri doğrultusunda bazı öğrenciler 4 ileri seviye, iki standart seviye ders seçebilirler.

Derslerin yanı sıra tüm öğrencilerin:

 • Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge- TOK)
 • Bitirme Tezi (Extended Essay - EE)
 • Yaratıcılık, Bedensel Etkinlik, Hizmet (Creativity, Activity, Service) olarak adlandırılan CAS çalışmalarını tamamlamaları gerekmektedir.

Öğrenciler, programın sonunda haricî IB sınav uzmanları tarafından notlandırılan yazılı sınavagirerler. Öğrenciler aynı zamanda programın gereklilikler doğrultusunda okulda değerlendirme çalışmaları yaparlar, bu çalışmalar ya önce öğretmenler tarafından notlandırılır, sonrasında da haricî moderatörlere gönderilir, ya da doğrudan haricî sınav uzmanlarına gönderilir. Programın gerekliliklerini tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

GRUP 1: ANADİL

IB DP Anadil dersi; anadilinde yazılı ve sözlü ifadeyi ve buna bağlı olarak edebiyata eleştirel yaklaşımı geliştirir. Derslerde farklı tür, dönem ve kültürlere ait edebi eserler; içerik, biçem ve yapı açısından çözümlenerek anlamı yaratan edebi araçların sorgulanmasında öğrencilere rehberlik edilir. Anadil dersinde öğrenciler, kendi dilsel ve kültürel miraslarına olduğu kadar diğer dillerde yazılan eserlere karşı saygı ve hoşgörü ile yaklaşmayı öğrenir, böylece eserlerden hareketle ulaştığı evrensel olguları kendinden emin bir şekilde kanıtlar göstererek yazılı veya sözlü olarak yorumlar.

GRUP 2: YABANCI DİL

Dersin amacı, uluslararası etkileşimde öğrencinin çift dilli bir yeterliliğe sahip olmasıdır. Bu ders, ileri seviyede dil öğrenenler için hem edebi hem de çağdaş konuları ele almaktadır. Kimlikler, Tecrübeler, İnsan Yaratıcılığı, Sosyal Organizasyon ve Gezegeni Paylaşmak temalarının işlendiği bu programda üst seviyede iletişim becerilerini geliştirmek için yazılı ve sözlü metinlerde amaç ve anlam incelenir.

GRUP 3: BİREYLER VE TOPLUMLAR

Bireyler ve Toplumlar konu grubu, Sosyal Bilimlerden Beşeri Bilimlere kadar uzanan alanları kapsar. Öğrenciler, kanıtları eleştirel bir şekilde değerlendirmeyi, kavramlar aracılığıyla anlama analizi yapmayı ve sosyal bilimlerdeki en önemli teorileri ve fikirleri keşfetmeyi öğrenirler. 3. grup dersleri arasında İşletme ve Yönetim, Ekonomi, Coğrafya, Tarih, Küresel Toplumda Bilgi Teknolojisi, Felsefe, Psikoloji, Sosyal ve Kültürel Antropoloji, Dünya Dinleri (sadece standart seviye), Çevre Sistemleri (ayrıca 4.grup) ve Toplumlar yer alır.

GRUP 4: FEN DERSLERİ

IB Fen Bilimleri programı, öğrenciye kuramsal kavramlara deneysel yaklaşım yoluyla sağlam bir temel vermektedir. Öğrenciler laboratuvar ve saha çalışmaları dahil çeşitli etkinlikler vasıtasıyla önemli araştırma ve analiz becerileri geliştirir. Aynı zamanda öğrenciler fen derslerinin birbirleri arasındaki bağlantıları ve fen derslerinin diğer disiplinlerle bağlantılarını görürler.

4. grup fen dersleri arasında Biyoloji, Kimya, Tasarım Teknolojisi, Çevre Sistemleri ve Toplumlar, Fizik, Bilgisayar Bilimi, Spor, Egzersiz ve Sağlık Bilimleri (sadece standart seviye) yer alır.

GRUP 5: MATEMATİK

IB Matematik, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri geliştirmek için çeşitli teknik ve teknolojilerin kullanımını desteklerken matematiğin uluslararası bir dil olduğunu vurgulamaktadır. 5. grup matematik dersleri arasında Matematik: Analiz ve Yaklaşımlar, Matematik: Uygulamalar ve Yorumlama yer alır.

GRUP 6: SANAT

Uluslararası Bakalorya (IB) Görsel Sanatlarının hedefleri, öğrencilerin görsel sanatların estetik özelliklerini, form ile anlam arasındaki ilişkiyi, görsel sanatların sosyal ve kültürel işlevlerini, diğer kültürlerin sosyo-kültürel ve tarihsel bağlamlarını keşfetmeleri ve eleştirel bir şekilde yanıtlamaları içindir. 6. Grup derslerinin arasında Dans, Film, Müzik, Tiyatro ve Görsel Sanatlar dersleri yer alır.

Derslerin yanı sıra Diploma Programının temelinde yer alan ve her öğrenci tarafından tamamlanması beklenen çalışmalar:

Bilgi Kuramı (TOK)

Bilgi Kuramı dersi IB Diploma Programı’nın merkezinde yer almaktadır. Bu dersin amacı öğrencileri özgün ama mantıklı düşünce üreten, çeşitli düşünceleri çözümleyebilen, eleştirel düşünme yeteneğine sahip, kanıtları değerlendirebilen, öğrenmeye tutarlı bir yaklaşım getiren ve diğer kültürlere ve bu kültürlerin bakış açılarına değer veren bireyler olarak yetiştirmektir. Bilgi Kuramı dersi öğrencinin bakış açısını değiştirmesine olanak sağlayan, sorgulamaya yönelik bir derstir. Pek çok IB mezunu TOK dersinde elde ettikleri düşünsel kazanımların üniversite hayatlarında ve daha sonrasında bakış açılarına etki ettiğini belirtmektedir.

Öğrenciler iki yıllık program içerisinde öğretmenleri tarafından değerlendirilen Bilgi Kuramı sergisi hazırlar ve harici IB denetçileri tarafından değerlendirilen ve her yıl Eylül ayında yayınlanan 6 sorudan biri ile ilgili 1200-1600 kelime arası bir deneme yazısı yazarlar.

BİTİRME TEZİ

IB Diploma Programı’nın zorunlu bir öğesi olan Bitirme Tezi öğrencinin seçtiği ve ilgi duyduğu bir konu üzerine yaptığı 3200-4000 kelimelik derinlikli bir araştırmadır. Bitirme tezinin amacı öğrencilerin;

 • İlgi duydukları bir alanda araştırmaya dayalı bir çalışma yürüterek bilgilerini geliştirmelerini,
 • Fikirlerini ve elde ettikleri bilgileri mantıklı ve tutarlı bir biçimde aktarmalarını,
 • Kurallara uygun bir biçimde tez yazma ve sunma becerilerini kazanmalarını,
 • Üniversitede yapacakları araştırmaya dayalı tez yazımına hazırlanmalarını sağlamaktır.

Her bir öğrencinin kendisine rehberlik edecek bir danışmanı bulunur. Bitirme tezinde intihal olması halinde öğrenci diploma alamaz.

CAS (YARATICILIK / BEDENSEL HAREKET/ HİZMET)

CAS (Creativity-Yaratıcılık, Action-Bedensel Hareket, Service- Hizmet) yaşayarak öğrenme anlamına gelir. Öğrencinin sadece akademik yönden değil yaratıcılık, bedensel hareket ve toplum hizmeti yoluyla kişisel gelişimini devam ettirerek öğrenciye sınıf dışı bir ortamda eksik yönlerini geliştirme şansı sunar.

Yaratıcılık (Creativity); okulun normal müfredatı dışında geniş yelpazede, olabildiğince hayal gücüne dayalı sanatsal ve diğer faaliyetleri kapsar. Hizmet projeleri tasarlama ve gerçekleştirme yönünde, bireysel yaratıcılığı içerir.

Bedensel Hareket (Activity); okul müfredatı dışında, gezilere katılmayı, bireysel ve takım sporlarını ve fiziksel aktiviteleri kapsar. Ayrıca hizmet ve yaratıcılık projelerini gerçekleştirirken harcanan fiziksel aktiviteleri de içine alır.

Hizmet (Service), toplum hizmeti anlamına gelir. Çevre projelerini ve uluslararası projeleri kapsar. “Toplum” ile kastedilen okul, yerel semt, ulusal ya da uluslararası toplum olabilir. Hizmet faaliyetleri başkaları için ve başkaları ile beraber iş “yapmak” ve buna kendini adamaktır. Çevre projeleri, kardeş okullara yardım kampanyası, ağaçlandırma projesi, depremzedelere yardım, ilk yardım kursları, sivil savunma, yaşlılar yurdu ve çocuk yurdu ziyaretleri, müzede gönüllü çalışma, ihtiyaç sahibi öğrencilere ders verme, yardım amaçlı fon oluşturma aktiviteleri, UNICEF gibi kuruluşlara yardım etme, hizmet faaliyetlerine örnek verilebilir.

IB yaşam boyu öğrenme felsefesini en iyi yansıtan unsur CAS çalışmalarıdır. CAS programı 18 aylık bir dönemi kapsar ve öğrenciler bu süreç içerisinde edindikleri deneyimler hakkında süreç günlüğü tutar ve CAS portfolyosu oluştururlar. IB diploması alabilmek için CAS çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir.

Eyüboğlu Koleji IBDP öğrencilerinin başarısı daima dünya ortalamasının üzerindedir.

Programı 1996 yılından beri öğrencilerine sunan Eyüboğlu Koleji, Türkiye’de IB Diploma Programını uygulamaya yetkilendirilen ilk okullardandır ve programı başarıyla uygulayarak her yıl dünya ortalamalarının üzerinde sonuçlar elde eder.

IB diploması almaya hak kazanmış olan öğrenciler, yurt dışındaki üniversiteler tarafından kabul edildikleri gibi Türkiye’deki Vakıf üniversitelerinin sağladığı burslardan da yararlanır. IB mezunlarımız Harvard, Cambridge, Oxford, McGill gibi prestijli üniversitelere kabul almış, Türkiye’de de Boğaziçi, İTÜ, YTÜ, Koç, Sabancı, Bilkent gibi en nitelikli üniversitelere girmişlerdir.

IB Diploma Programı’nın sağladığı yararlar

 • IB Diploma Programı, ezbere dayalı öğrenimden ziyade eleştirel ve sorgulamaya/araştırmaya dayalı bir öğrenim yaklaşımını desteklediği için öğrenciyi etkin bir şekilde üniversiteye giriş sınavına da hazırlamaktadır.
 • IB Diploma Programı, öğrenciye üniversite eğitiminde başarı sağlayacak akademik becerileri kazandırır. Yapılan araştırmalara göre IBDP programını bitiren öğrencilerin üniversiteden mezun olma yüzdeleri diğer lise mezunlarına göre çok daha yüksektir.
 • IB Diploması tüm dünyada geçerlidir. Tüm ülkelerde üniversitelerde kabul önceliği sağlar.
 • IB Diploması, diploma notuna bağlı olarak öğrencinin yurt dışında bir üniversitede çeşitli oranlarda burs alma şansını artırır.
 • IB Diploması, yurtdışında öğrencinin bazı derslerden muaf tutularak veya IB DP’de yer alan bazı dersleri kredi olarak saydırarak üniversite programını daha kısa sürece tamamlamasını sağlar.
 • IB Diploması, Türkiye’deki Vakıf Üniversiteleri’nde burs kazanma veya üniversitede uygulanan program içerisinde başka bölümlere geçiş hakkı şansını artırır.

REFERANSLAR

Diploma Programme at a Glance. http://www.ibo.org/diploma Logos-The International Baccalaureate

IB Programları Sayfası