Kurumsal Planlama Departmanı

Kurumsal Planlama Departmanı’nın amacı, kurumsal/stratejik planlama sürecini yönetmek ve yönlendirmek için gereken çerçeveyi kurmak ve sürdürmektir. Departman, bu çerçeve içerisinde belirlenen stratejik girişimleri, proje bazında ele alarak kurumun diğer ilgili birimleri ile eşgüdüm içerisinde uygular ve sonuçlanmasını sağlar. Belirli dönemlerin sonunda stratejik/kurumsal hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirir ve gerekli raporlamayı yapar.

 • Departmanın temel sorumlulukları arasında şunlar yer alır:
 • Kurumsal/stratejik planlama bağlamında kurumun gereksinimlerini belirlemek
 • Belirlenen gereksinimleri, kurum için taşıdığı önem ve aciliyete göre öncelik sırasına koymak
 • Bir yıl içerisinde sonuçlandırılacak olan projeleri içeren bir “Yıllık Plan” hazırlamak
 • Yıllık Planda yer alan projeler için ekipler kurmak, bu ekipleri yönlendirmek, koordine etmek
 • Planlama ve bütçe süreçlerinin entegrasyonunu sağlamak
 • Stratejik Planlama/Değişim Yönetimi toplantılarını yönetmek
 • Projelerin kurumun çıkarlarına ve önceliklerine uygun şekilde ve önceden belirlenen çalışma takvimine göre ilerlemesini sağlamak için proje ekiplerini denetlemek
 • Projelerin etkili yürümesi ve başarıya ulaşması için yapılması/tedarik edilmesi gereken unsurları zamanında üst yönetime bildirmek
 • Düzenli olarak üst yönetime rapor vermek ve yıl sonunda detaylı bir bölüm raporu ile yıllık icraatı özetlemek
 • Kurum içerisinde, stratejik/kurumsal gelişime katkıda bulunmak isteyenler için her zaman açık bir kanal olmak

Kurumsal Planlama Departmanı’nın temel önceliği, kurumsal/stratejik gelişimin sağlanması ve kurumun kayıplarının önlenmesi için oluşturulması gereken altyapının, sistemlerin, iş akışı prosedürlerinin ve ilkelerin oluşturulması ve işler hale getirilmesidir.

Kurumsal İletişim
Bilgi Teknolojileri
Muhasebe
Çeviri Birimi
İnsan Kaynakları
Kurumsal Planlama