MIDDLE YEARS PROGRAMME (IB MYP)

MIDDLE YEARS PROGRAMME (IB MYP)

Orta Yıllar Programı (MYP)

Middle Years Programme (IB MYP)

Orta Yıllar Programı

Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı (IB MYP) 10 - 16 yaş arasındaki öğrencilerin öğrenim gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış bir eğitim modelidir. Eyüboğlu Eğitim Kurumları, IB Orta Yıllar Programını uygulamaya 1999 - 2000 eğitim-öğretim yılında başlamıştır.

Neden MYP?

MYP, Türkiye’de uygulanan ulusal müfredatın gereklerinin yerine getirilmesinin yanı sıra öğrencilerin disiplinler arası bağlantıları daha iyi kurmalarına ve dünya üzerindeki yerlerini ve rollerini eleştirel bir gözle incelemelerine olanak sağlar.

MYP, hem uluslararası olarak hem de uygulandığı okullarda gelişimin temelinde yatan üç önemli öğe üzerine kurulmuştur. Bunlar:

 • Bütüncül Öğrenim
 • Kültürler arası Bilinç
 • İletişim

MYP’nin müfredat çerçevesinin temelini oluşturan bu öğeler hem Türkiye’de uygulanan ulusal müfredatı hem de Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının eğitim felsefesini tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır. MYP, kavramsal öğrenme anlayışıyla öğrencinin kalıcı öğrenimini sağlayan yenilikçi özelliğiyle ön plana çıkar.

Bütüncül Öğrenim, durumlara ve sorunlara küresel bir bakış açısıyla yaklaşılmasını sağlayarak disiplinler arası bağlantıları vurgulamaktadır. Öğrenciler, kendi öğrenimlerinin farkında olarak bilgileri, birbiriyle bağlantılı bir bütün olarak görmelidir.

MYP’ye göre kalıcı öğrenim derinlemesine ve öğrencinin kişiliği, ilgisi, kimliği ya da geleceğiyle bağlantılı olmadığı müddetçe başarıya ulaşamaz.

Kültürlerarası Bilinç, öğrencilerin kendi ulusal kültürlerini hem de diğer toplumların kültürlerini öğrenirken tutumlarını, bilgilerini ve becerilerini geliştirmelerini amaçlar. Kültürlerarası bilinç, öğrencileri olaylara ve durumlara farklı bakış açılarıyla yaklaşmaya teşvik ederek diğer kültürlere karşı da hoşgörüyü ve saygıyı artırır.

MYP’de iletişimin çeşitli şekillerde ve en az iki dilde gerçekleştirilmesine büyük önem verilmektedir. Dil bilme ve kültürleri tanıma arasında belirgin bir bağlantı mevcuttur. Bu, öğrencinin ana dilindeki Dil ve Edebiyat ve Dil Edinimi dersleri için geçerlidir.

Sekiz ders grubunun tümünde bireysel gelişim ile öğrenme deneyimleri arasında bağlantı kurmayı sağlayan öğrenme yaklaşımları, öğretme yaklaşımları, kavramlar ve küresel bağlamlar bulunmaktadır. Bu küresel bağlamlar ve anahtar kavramlar, her ders ve tüm disiplinler için ortaktır. Programın son yılında öğrenciler, MYP yıllarında edindikleri tüm becerileri sergileyecekleri bir kişisel proje üzerinde çalışırlar.

Sekiz konu grubu geniş, geleneksel bir bilgi temeli sağlarken, bu bilgiyi iletmek için kullanılan pedagojik araçlar öğrencilerin konular arasındaki ilişkiler konusundaki farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır.

IB MYP öğrencilere aşağıdakileri kazandırmayı hedeflemektedir:

 • Yaşam boyu öğrenimi sürdürme alışkanlığı ve kapasitesi
 • Hızla değişen gerçekliğe uyum sağlayabilme yeteneği
 • Sorun çözme ve uygulama becerileri, zihinsel özen
 • Bireysel olarak ve işbirliği içinde harekete geçebilmek için gerekli donanım ve özgüven
 • Küresel sorunlar konusunda bilinçlenme ve sorumlu bir şekilde hareket etme isteği
 • Ülke sınırlarını ortadan kaldırabilecek düzeyde etkili bir iletişim yeteneği
 • Başkalarına karşı saygı, benzerlikleri ve farklılıkları takdirle karşılama

IB MYP Ders grupları hangileridir?

 • Dil ve Edebiyat
 • Dil Edinimi
 • Bireyler ve Toplumlar
 • Tasarım
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Sanat
 • Beden ve Sağlık Eğitimi

Ders gruplarının amaç ve hedefleri bilgi, anlayış, beceri ve tutum da dahil olmak üzere öğrenimin tüm yönlerini ele almaktadır. MYP ders grupları, çeşitli öğretim ve öğrenim yaklaşımlarını kullanmamıza ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü özel gereklilikleri yerine getirebilmemize olanak verecek kadar geniş kapsamlıdır.

Küresel Bağlamlar nelerdir?

Küresel bağlamlar MYP’nin ayırt edici temelini oluşturmaktadır. Bu altı bağlam tüm derslerde ele alınmaktadır ve öğrencilerin konuları birbirleriyle ve dünyayla ilişkisi olmayan apayrı birer alan gibi görmek yerine, derslerin içerikleri ile sınıf dışındaki dünya arasında var olan bağlantıları gittikçe fark etmelerini sağlayacak şekilde MYP dersleri ile bütünleştirilmiştir.

Küresel bağlamlar güçlü bağlamsal öğrenme, öğretme ve öğrenmeye dair daha somut bakış açıları sunan özel olayların ya da ortamların belirlenmesini sağlayacak ortak bir dil sunar. Öğrenmeye yönelik küresel bir bağlam seçildiğinde aşağıdaki sorular cevaplanmış olur:

Neden bu sorgulamayı yapıyoruz?

Neden bu kavramlar önemlidir?

Anlamam neden önemli?

İnsanlar bu konuyu neden önemsiyor?

MYP’de küresel bağlamlar uluslararası düşünmenin ne demek olduğuna yönelik sorgulamaya giriş için ortak noktalar sunar ve çok dillilik, kültürlerarası anlayış ve küresel etkileşimi destekleyen bir müfredatın çerçevesini çizer.

Küresel bağlamlar ortak insanlığımız ve gezegenimizin ortak himayesine dair keşif lere ilham verir. Yerel, ulusal ve küresel toplumlar üzerinde olduğu gibi 11 ila 16 yaş arası öğrencileri ilgilendiren gerçek hayat meselelerine dair dönüşümlü düşünmeye davet eder. Her bir MYP ünitesi için uluslararası bir eğitim programında anlamlı öğretmeye odaklanacak bir küresel bağlam belirlenir.

MYP sürecinde öğrenciler aşağıda açıklanmış olan altı küresel bağlamın hepsiyle karşılaşır:

KİMLİKLER VE İLİŞKİLER

Öğrenciler kimliği, inançları ve değerleri, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi sağlığı; aileler, arkadaşlar, toplumlar ve kültürleri içeren insan ilişkilerini ve insan olmanın ne demek olduğunu keşfeder.

ZAMAN VE MEKANDA UYUM

Öğrenciler kişisel, yerel ve küresel bakış açılarıyla kişisel tarihleri; evlerini ve seyahatleri, insanlığın dönüm noktalarını, keşifleri, insanlığın araştırmalarını ve göçlerini, bireyler ve medeniyetler arasındaki ilişkileri ve birbirleriyle bağlantılarını keşfeder.

KİŞİSEL VE KÜLTÜREL İFADE

Öğrenciler fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri keşfettiğimiz ve ifade ettiğimiz yolları; yaratıcılığımız üzerine dönüşümlü düşündüğümüz, genişlettiğimiz ve zevk aldığımız yolları, estetik anlayışımızı keşfeder.

BİLİMSEL VE TEKNİK YENİLİK

Öğrenciler doğal dünyayı ve kanunlarını, insanlar ve doğal dünya arasındaki etkileşimi, insanların bilimsel ilkeleri nasıl anladıklarını, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumlar ve çevreler üzerine etkisini, çevrelerin insan faaliyetleri üzerine etkisini, insanların çevreleri ihtiyaçlarına göre nasıl uyarladıklarını keşfeder.

KÜRESELLEŞME VE SÜRDÜREBİLİRLİK

Öğrenciler insan yapımı sistemlerin ve toplumların birbirine bağlılıklarını, yerel ve evrensel süreçler arasındaki ilişkiyi, yerel deneyimlerin evrensel süreçlere nasıl aracılık ettiğini, dünyanın birbirine bağlılığının getirdiği fırsat ve gerilimleri, karar vermenin insanlık ve çevre üzerine etkisini keşfeder.

ADALET VE GELİŞİM

Öğrenciler haklar ve sorumlulukları, toplumlar arasındaki ilişkiyi, diğer insanlarla ve canlılarla sınırlı kaynakları paylaşmayı, eşit haklara erişimi, barış ve uyuşmazlık çözümünü keşfeder.

IB MYP’de Öğrenmeye Yaklaşım (ATL) – ATL Becerileri nelerdir?

En iyi nasıl öğrenirim?

Nereden biliyorum?

Anladıklarımı nasıl ifade ederim?

Öğrenmeye Yaklaşım, program açısından büyük önem taşımaktadır çünkü öğrencilere eleştirel, tutarlı ve bağımsız düşünmeyi; problem çözme ve karar verme yeteneklerini kazandıran zihinsel disiplini, tutumları, stratejileri ve becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenim becerileri prensipleriyle MYP, değişen şartlara ayak uydurabilmek için kendilerini başarıyla yöneten ve yönlendirebilen bağımsız öğrenciler yetiştirmeyi hedeflerken, her öğrencinin tüm hayat boyunca gelişme ihtiyacını körükler.

Bu beceriler:

 • İletişim becerileri
 • Sosyal beceriler
 • Öz-yönetim becerileri
 • Araştırma becerileri
 • Düşünme becerileri

Bunlar çalışma becerilerinin çok ötesine giderek “öğrenmeyi öğrenme”yi, düşünme süreçlerini ve bu süreçlerin stratejik kullanımı konusunda bilinçlenmeyi kapsamaktadır. Rehberlik bölümünün yanı sıra her sınıf seviyesinin öğretmenleri ve ders grubu öğretmenleri birbiriyle yakın çalışarak bu alanın amaçlarına ulaşılmasını sağlamaktadırlar.

Toplum Projesi nedir?

Toplum projesi, 7. sınıf öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısında başlayarak, 8. sınıfta tamamladıkları uzun süreli bir projedir. Öğrenciler bu süreçte hizmet ederek öğrenme ve toplumdaki ihtiyaçlara yönelik farkındalık yaratma fırsatı bulurlar. Öğrenciler projeyi bireysel ya da en fazla üç kişiden oluşan bir grupla hazırlayabilirler. Akademik dürüstlük ilkelerine uyarak yaptıkları araştırma ve planlama doğrultusunda toplumdaki ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir eylem gerçekleştirirler. Öğrenciler projelerinin sonunda dönüşümlü düşünerek çalışmalarını değerlendirirler. Proje boyunca öğrencilere bir danışman öğretmen rehberlik eder. Toplum projesi sonunda öğrencilerin proje sunumları, danışman öğretmenlerinin de yer aldığı bir grup öğretmen tarafından değerlendirilir.

Kişisel Proje nedir?

9. sınıfın sonundan 10. sınıfın ikinci dönemine kadar uzanan geniş bir zaman dilimi içerisinde hazırlanan bir projedir. “Kişisel Proje”, öğrencilere tamamen kendi seçtikleri bir konu hakkında gerçek anlamda bir proje hazırlama ve raporlama fırsatı sunmaktadır. Öğrenciler, çeşitli ders alanlarında önceden belirlenmiş konularla sınırlandırılmamaktadır. Kişisel Projede, hem öğrencinin kişisel ilgisine göre belirlediği ürünün hayata geçme aşamalarında kullandığı Öğrenmeye Yaklaşım Becerilerine, hem de bu süreci anlatan yazılı raporuna odaklanılmaktadır.

Her öğrenci okul öğretmenleri arasından belirlenen bir danışman öğretmenle çalışır. Danışmanın görevi öğrenciye araştırma, planlama ve projeyi tamamlama konularında rehberlik etmek ve öğrencinin çalışmasının özgünlüğünü garanti altına almaktır.

IB, MYP’nin Eyüboğlundaki işleyişini nasıl denetlemektedir?

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MYP’nin her yılında öğrenciler, her ders için IB nin yayınladığı 4 farklı kriterde değerlendirilirler. 32 üzerinden yapılan bu değerlendirmelerin sonucu MYP raporu olarak Eyüboğlu Yönetim Sistemi’nde paylaşılır. MYP’nin son yılı olan 10.sınıfın sonunda tamamlanan Kişisel Proje ise öğretmenler tarafından IB’nin yayınladığı kriterlere göre değerlendirilirler. IB MYP’nin kriterlerine göre değerlendirilmiş olan Kişisel Projeler Uluslararası Bakalorya Merkezi’ne moderasyona gönderilmektedir. Sürecin sonunda IB tarafından öğrencilerimize Kişisel Proje başarılarını gösteren birer sertifika gönderilir.

MYP YETKİLENDİRMESİ VE DEĞERLENDİRME

MYP’yi resmi olarak uygulamak isteyen her okul hazırlıklarla ve eğitimle geçen belli bir dönem sonrasında en az üç deneyimli MYP uygulayıcısından oluşan bir ekip tarafından, okulun MYP’yi tamamıyla uygulamaya hazır olup olmadığının belirlenmesi amacıyla ziyaret edilmektedir. Okul resmi yetkilendirmeyi (programı uygulama yetkisi) aldıktan sonra her üç ila beş yılda bir yeniden değerlendirilmektedir. Değerlendirme ziyaretleri, katılımcı okullarda programın kalitesini garanti altına almanın ve aynı zamanda okullara öz-değerlendirme çalışmalarında ve müfredat geliştirme prosedürlerinde yardımcı olmaktadır.

REFERANSLAR

MYP: From Principles into Practice-IB (International Baccalaureate Organisation). Cardiff: IB,2014

IB Programları Sayfası