Çeviri Birimi

Amaçlar

“... Çevirmenlik en başta sosyal bir rol oynayabilmek anlamına gelir; diğer bir deyişle, toplum tarafından – çeviri etkinliğine, çeviri yapanlara ve/veya çeviri ürünlerine – verilen görevi, söz konusu toplumun genel kuralları açısından uygun kabul edilebilecek bir şekilde yerine getirmektir. Dolayısıyla bu tür bir davranışın uygunluğunu belirlemek ve bu davranışı kısıtlayabilecek tüm unsurlar arasında manevra yapabilmek için bazı normları edinmek, belirli bir kültür çevresi içerisinde çevirmenlik yapmanın ön koşuludur.” *

Çeviribilim kuramcısı Gideon Toury’nin bu sözleri açısından bakıldığında Eyüboğlu kültürel çevresi içerisinde çeviri, öncelikle kurumun “eğitime uluslararası boyut kazandırma” vizyonuna katkıda bulunma işlevini üstlenir. Bu bağlamda genel olarak eğitim alanıyla, Eyüboğlu sosyal çevresinin ilkeleriyle ve Eyüboğlu’nun uluslararası platformda ilişkide olduğu çevrelerin kavramlarıyla ilgili normları edinmek ve bunları sözlü ve yazılı çevirilerde iletişimi en doğru şekilde sağlamak için; ve dolayısıyla kurumu, çeviriye gereksinim duyduğu noktalarda amacına en iyi şekilde ulaştırmak için kullanmak, Çeviri Biriminin ana amacıdır.

Çeviri Biriminin, ana amacını destekleyici nitelikteki diğer hedefleri arasında şunlar yer alır:

 • Arşiv
  Çevirisi yapılan tüm metinlerin açıklayıcı konu başlıkları altında sınıflandırılarak elektronik ortamda saklanması; böylece yapılan çalışmalarla ilgili düzenli ve sürekli bir arşiv oluşturulması
 • Terminoloji ve kavram havuzu
  Kurumun tüm etkinlik alanlarıyla ilgili bir terminoloji ve kavram havuzu oluşturulması. Bu havuzun en önemli işlevi, çevirilerin tutarlılığının kişilerden bağımsız olarak sürdürülebilmesini sağlamaktır.
 • İletişimde tutarlılık
  Hem Türkçe’de, hem de İngilizce’de kavram ve terimlerin tutarlı bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunmak ve böylelikle okul toplumu içerisinde (özellikle IB programları gibi tüm okul toplumunu ilgilendiren ve kendine özgü jargonu olan konularda) iletişimin sağlıklı yürümesini kolaylaştırmak
 • Gizlilik
  Gizlilik gerektiren konularda yerinde ve ilkeli hizmet vererek kuruma güven ve rahatlık sağlamak

 • Zamandan tasarruf
  Çevirileri önem ve ivedilik sırasına göre en kısa sürede gerçekleştirip teslim ederek kuruma ve birimlerine zaman kazandırmak


Çalışma Alanları

İlköğretim ve Lise’de uygulanan IB programlarıyla ilgili sözlü ve yazılı çeviriler Çeviri Birimi’nin en önemli çalışma alanlarından biridir. IB programlarıyla ilgili bilgilendirici metinlerin, kitapçıkların, raporların, yazışmaların ve buna benzer yazılı dokümanların çevrilmesinin yanı sıra bu alandaki seminer, konferans, vb. etkinliklerde gerektiğinde sözlü çeviri gerçekleştirilir.

ECIS (CIS) akreditasyonu almış olan Eyüboğlu Kolejii’nin ve Çamlıca İlköğretim Okulu’nun akreditasyon sürecinin sürekliliği çerçevesinde yaptığı çalışmalarda Çeviri Birimi sözlü ve yazılı çevirilerle görev alır.

Çeviri eyleminin en önemli amacının işlevsel açıdan yeterli iletişimin gerçekleşmesini sağlamak olduğu düşünülürse, Çeviri Birimi’nin Eyüboğlu’nda bu işlevi yerine getirmek için gereken her tür sözlü ve yazılı çeviriyi gerçekleştirdiği söylenebilir. Bu, okulun günlük işleyişiyle ilgili yazışmaları, duyuruları, eğitim-öğretimle ilgili dokümanları, kurumla ilgili finansal ve hukuksal belgeleri, okullarla ve okulların etkinlikleriyle ilgili broşür ve kitapçıkları ve buna benzer çeşitli yazılı metinleri içerir. Ayrıca sözlü çeviri gerektiren kurumsal etkinlikler, konferanslar, hizmet-içi eğitimler ve toplantılar da Çeviri Birimi'nin görev alanına girer.

Çalışma Şekli

Çeviri Birimi Genel Müdür tarafından yetkilendirilen kişilerin görevlendirmesi doğrultusunda talep edilen yazılı çevirileri istenilen zamanda ve formatta ilgili kişiye teslim eder. Çalışma süreci içerisinde gereken durumlarda hem çeviriyi talep eden kişi veya birime, hem de konuyla ilgili uzmanlığa sahip kurum-içi ve kurum-dışı kişilere danışır. Ayrıca okul kütüphanesinden, Çeviri Birimi kütüphanesinden ve online kaynaklardan yararlanır.

Yararlı linkler:

http://www.zargan.com/
http://www.langtolang.com/
http://www.onelook.com/
http://tdk.org.tr/

* Gideon Toury, “The Nature and Role of Norms in Translation”, The Translation Studies Reader, editör Lawrence Venuti, Routledge, 2001, sayfa 16.

Kurumsal İletişim
Bilgi Teknolojileri
Muhasebe
Çeviri Birimi
İnsan Kaynakları
Kurumsal Planlama